فایل های دسته بندی پروژه - صفحه 1

تثبیت آنزیم–α آمیلاز جدا شده از روده ماهی

¬ زیست شناسی دریا-گرایش جانوران دریا

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش مشارکت والدین در خودکارآمدی زبان انگلیسی دانش آموزان

نقش مشارکت والدین در خودکارآمدی زبان انگلیسی دانش آموزان

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الویت بندی شاخص ها ی توسعه شهری در شهرهای دوستدار سالمند و کودک با روش تصمصم گیری چند شاخصه

پروژه الویت بندی شاخص ها ی توسعه شهری در شهرهای دوستدار سالمند و کودک با روش تصمصم گیری چند شاخصه

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الویت بندی شاخص ها ی توسعه شهری در شهرهای دوستدار سالمند و کودک با روش تصمصم گیری چند شاخصه

پروژه الویت بندی شاخص ها ی توسعه شهری در شهرهای دوستدار سالمند و کودک با روش تصمصم گیری چند شاخصه

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی برکاهش افسردگی بیماران سرطانی

بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی برکاهش افسردگی بیماران سرطانی

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و مدارای اجتماعی

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و مدارای اجتماعی

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثرات نانوذرات بر مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماری های عفونی شایع

بررسی اثرات نانوذرات بر مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماری های عفونی شایع

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثرات نانوذرات بر مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماری های عفونی شایع

بررسی اثرات نانوذرات بر مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماری های عفونی شایع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه ی محصولات جدید در صنعت داروسازی

پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه ی محصولات جدید در صنعت داروسازی

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی